Den här veckan har EU:s jordbruksministrar samlats för Rådsmöte, där de bland annat ställde sig bakom de föreslagna förenklingarna i CAP:en
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
 

Brysselnytt vecka 13

Den här veckan har EU:s jordbruksministrar samlats för Rådsmöte, där de bland annat ställde sig positiva till de föreslagna förenklingarna i CAP:en och diskuterade att eventuellt skjuta upp införandet av Avskogningsförordningen. Därtill har EU-kommissionen presenterat ett meddelande om bioteknik. ELO, paraplyorganisationen för jordägare, och Syngenta har anordnat sin årliga konferens ”Forum For Agriculture”.

Nästa vecka kommer Brysselnytt ta påsklov, men vi återkommer igen vecka 15.
Glad påsk,

Anna Ek, LRFs Brysselkontor

Veckans rubriker

- EU:s jordbruksministrar ställer sig bakom EU-kommissionens förenklingsförslag i CAP och flera ser problem med införandet av Avskogningsförordningen

- EU-kommissionen vill främja bioteknik

- ”Återskapa möjligheten för omställning av livsmedelssystem” var temat för årets Forum for Agriculture

 
Solrosor.
 

EU:s jordbruksministrar ställer sig bakom EU-kommissionens förenklingsförslag i CAP och flera ser problem med införandet av Avskogningsförordningen

I tisdags samlades EU:s jordbruksministrar för Rådsmöte i Bryssel, där fokus bland annat låg vid EU-kommissionens förslag till förenklingar i den gemensamma jordbrukspolitiken. Jordbruksministrarna diskuterade även införandet av avskogningsförordnigen och det förlängda handelsavtalet med Ukraina, ATM.

Förenklingar av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP)
EU-kommissionen presenterade den 15 mars ett förslag på regelförenklingar inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, som ett svar på de bondeprotester som genomförts på senare tid. Förslaget hanteras som ett ”brådskande förfarande”, och hade vid Jordbruksrådet redan antagits i Rådets ständiga jordbrukskommitté, SJK, samt i Europaparlamentets jordbruksutskott.

EU-kommissionen har bland annat föreslagit att medlemsländer ska få större möjlighet att ge undantag från vissa grundvillkor av klimatskäl (GAEC 6 om grön mark under känsliga perioder. EU- kommissionen föreslår även större flexibilitet vad gäller kravet om växtföljd (GAEC 7) och att kravet om att avsätta minst 4 procent av jordbruksmarken för miljöytor (GAEC 8) styrks som grundkvillkor, men istället blir en frivillig ettårig miljöersättning (eco-scheme). EU-kommissionen vill även undanta gårdar under 10 hektar från kontroller av grundvillkoren.

Jordbruksministrarna gav EU-kommissionens förenklingsförslag starkt stöd. Det belgiska ordförandeskapet, som representerades av belgiska jordbruksministern David Clarinval, pekade bland annat på att förslaget ökar flexibiliteten och minskar regelbördan för lantbrukare samt medlemsstater, utan att minska på de höga miljöambitionerna i CAP:en. Clarinval gav även beröm till EU:s beslutsfattare för att ha agerat så snabbt på lantbrukares missnöjde.

Nästa steg i processen är att Europaparlamentet ska ge grönt ljus till förslaget i plenum, antagligen den 22-25 april.

Källa: Agra Facts, Rådet

Avskogningsförordningen
Den 17 november 2021 presenterade EU-kommissionen ett förslag till Avskogningsförordning med syfte att minska risken för att produkter som konsumeras i EU bidrar till avskogning i tredje land. Reglerna gäller även för produktionen inom EU. I praktiken innebär förslaget att företag som säljer produkter så som soja, nötkött, palmolja och kaffe på EU:s marknad eller exporterar dem från EU måste kunna redovisa att produkterna inte bidragit till avskogning. Företagen behöver också redovisa vilka åtgärder de vidtagit för att förhindra avskogning i sina leverenskedjor.

När EU:s medlemsstater och EU-kommissionen nu arbetar med införandet av lagstiftningen, som träder i kraft den 1 januari 2025, har flera problem uppmärksammats. Det råder osäkerhet kring hur reglerna ska tolkas för produktion i EU, vad gäller till exempel att ta ner skog för att återställa betesmarker eller vilka krav kooperativ som köper in foder ska ha på spårbarhet. Med anledning av det, har Österrike inför veckans Jordbruksråd cirkulerat ett brev som där de vill att E-kommissionens ser över EU:s Avskogningsförordning, för att utvärdera hur det påverkar konkurrenskraften hos EU:s livsmedelsproducenter och lantbrukarna med de ökade kraven. Brevet har signerats av Finland, Italien, Slovenien, Slovakien och Sverige.

I brevet skriver Österrike att Avskogningsförordningen motverkar flera mål som EU satt inom andra områden, till exempel biologisk mångfald och i praktiken försvårar extensivt lantbruk samt ekologisk produktion, snarare än minskar risken för avskogning i tredje land. De pekar även på den ökade administrativa bördan som förordningen kommer att bidra till, när rapportering av råvarans exakta ursprung ska anges. Länderna som skrivit under vill bland annat att införandet av förordning skjuts fram, för att ge myndigheter och aktörer mer tid att reda ut de problem som de ser idag.

Källa: Agra Facts


Handel med Ukraina

Rysslands anfallskrig i Ukraina har försvårat export av jordbruksprodukter och livsmedel för landet. För att bistå Ukraina, har EU inrättat så kallade solidaritetsstäckor samt upprättat ett tillfälligt frihandelsavtal (ATM) för att underlätta export från Ukraina till EU. Med anledning av de pågående förhandlingarna om ett förlängt handelsavtal, då det nuvarande löper ut den 5 juni, deltog Ukrainas jordbruksminister Mykola Solskiy vid veckans Jordbruksråd.

Inför sitt deltagande vid jordbruksrådet sade Solskiy i en intervju med tidningen The Financial Times att de restriktioner som Ministerrådet och Europaparlentet kom överens om i trialog förra veckan ökar riskerna för att kriget i Ukraina fortsätter. De restriktioner som EU:s beslutsfattare förhandlat om handlar bland annat om import av socker, ägg, kyckling och majs till EU, om dessa skulle överskrida importen under referensåren 2022–2023. Än så länge har den politiska överenskommelsen inte godkänts i Ministerrådet, då det finns en blockerande minoritet som vill se skarpare restriktioner av import från Ukraina. Bland andra vill Frankrike och Polen att 2021-2023 ska användas som referensår, då den största ökningen av import skedde under 2021.

Källa: Agra Facts

EU-kommissionen vill främja bioteknik

Den 20 mars presenterade EU-kommissionen ett meddelande om bioteknik, under rubriken ”Building the future with nature: Boosting Biotecknology & Biomanufacturing in the EU”. EU-kommissionen vill bland annat att bioteknik ska användas för att bidra till modernisering av lantbruk, skogsbruk, energi, livsmedel, foder och industrier.

Ansvarig EU-kommissionär är Margarethe Vestager, vice-ordförande i EU-kommissionen och ansvarig för digitalisering och konkurrenskraft, skrev i ett pressmeddelande att bioteknik har förutsättningar att stärka EU:s konkurrenskraft och hantera klimatförändringar. Vestager påtalar även att man med hjälp av bioteknik kan minska EU:s beroende av fossila insatsvaror och öka cirkulär hållbarhet.

EU-kommissionen vill bland annat se åtgärder som gör att biotekniska innovationer snabbare kan nå marknaden, så som förenklade regelverk och etablering av nya enklare standarder. De vill även lansera en studie under 2024, som ska hjälpa till att uppmärksamma hinder för utveckling av och investeringar i bioteknik, vilken ska komplettera den pågående studien av EU:s situation i relation till andra ledande utvecklare av bioteknik globalt. EU-kommissionen kommer också att presentera ett förslag till revidering EU:s strategi för bioekonomi i slutet av 2025.

Källa: Agra Facts

”Återskapa möjligheten för omställning av livsmedelssystem” var temat för årets Forum for Agriculture

Den 26 mars anordnade ELO, paraplygoranisationen för europeiska jordägare, och företaget Syngenta sin årliga konferens om lantbruk i Bryssel. Bland de inbjudna talarna fanns bland annat EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen (videolänk), europaparlamentariker Martin Hlavácek (RE, CZ), vice generaldirektör för EU-kommissionens generaldirektorat för miljö Patrick Child och Saswati Bora som är direktör med ansvar för regenerativa livsmedelssystem på Nature Concervancy.

Temat för årets konferens var ”Återskapa möjligheten för omställning av livsmedelssystem” eller på engelska Restoring the opportunity for food system transformation. Eventets paneldiskussioner handlade bland annat om hur en systemförändring kan se ut för lantbruk, vad politik och beslutsfattare kan bidra med samt hur omställning ska finansieras. ELO:s ordförande Pierre-Olivier Drège lyfte bland annat att EU-kommissionen under den senaste mandatperioden lagt 157 förslag, var av många påverkar lantbrukare, och ifrågasatte om det är rimligt.

Von der Leyen fokuserade vid de åtgärder som EU-kommissionen under de senaste veckorna tagit för att lätta lantbrukares börda, bland annat med förslaget om regelförenklingar i den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Hon lyfte även de långsiktiga åtgärder som EU-kommissionen vill se för att hjälpa lantbrukare att hantera klimatförändringar, den gröna omställningen och det pressade ekonomiska läget – så som en ny strategi för klimatrisker och främjande av biotekniska innovationer.

Källa: Agra Facts

Vad händer nästa vecka?

Nästa vecka samlas Europaparlamentet för utskottsvecka, men miljö- och jordbruksutskotten har inga planerade möten.

Torsdag
Copa-Cogecas arbetsgrupp för Bioenergi.

Fredag
POCC.
Från LRF deltar Amanda Björksell och Ingrid Rydberg.

Följ @LRFBrussels på Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Instagram
 
Website

Lantbrukarnas Riksförbund | 010-184 40 00 | info@lrf.se


Lantbrukarnas Riksförbund, Franzéngatan 1B, 105 33 Stockholm, Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign